Puzzelclub lid worden

Puzzelclub lid worden

Reglement

WEDSTRIJDREGLEMENT PUZZELCLUB.BE

1. De wedstrijden van PUZZELCLUB.BE worden georganiseerd door COPRESS BV, Desguinlei 90 bus 1E - 2018 Antwerpen - tel 03 216 46 84 - fax 03 226 07 03 - contact@puzzelclub.be.

2. De deelname aan een wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door de deelnemer.

3. Alle wedstrijden zijn ledenwedstrijden, gratis en enkel toegankelijk voor betalende leden behoudens uitdruikelijk anders vermeld in specifieke communicatie.

4. De keuze van de winnaars berust enerzijds op een correct antwoord van de deelnemer en anderzijds op toeval; de winnaars worden ad random aangeduid door de computer. Bij competitiewedstrijden worden de winnaars aangeduid door een specifiek puntentelling met voor dit doel ontwikkelde software.

5. Voor afwijkende wedstrijdconcepten kan een apart wedstrijdreglementen voorzien worden.

6. Vanaf het moment dat de identiteit van de winnaar(s) is bepaald en de verzending is gebeurd, ziet PUZZELCLUB.BE af van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de prijs, ongeacht door wie de eventuele verzendingskosten of transportkosten worden gedragen.

7. PUZZELCLUB.BE kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden. PUZZELCLUB.BE kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele beschadigingen.

8. MCONCEPT of PUZZELCLUB.BE personeelsleden, bedrijfsleiders en partijen waar op zelfstandige basis wordt mee samengewerkt voor desbetreffende wedstrijden mogen niet deelnemen.

9. PUZZELCLUB.BE mag alle inlichtingen verzamelen die ze noodzakelijk acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. De persoonsgegevens die de deelnemer aan PUZZELCLUB.BE meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van PUZZELCLUB.BE en worden verwerkt voor doeleinden van klantenbeheer, marktonderzoek, direct marketing voor PUZZELCLUB.BE en haar partners, en ter preventie van fraude en inbreuken.

10. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992. De Gebruiker heeft, zoals bepaald in deze wet, het recht op inzage,verbetering en zelfs schrapping van deze gegevens mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan PUZZELCLUB.BE.

11. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege PUZZELCLUB.BE. Prijzen/reizen/tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en zijn niet om te zetten in valuta.

12. Voor vragen over de wedstrijd kan de deelnemer op eigen kosten tijdens de kantooruren contact opnemen met PUZZELCLUB.BE op het nummer 03 216 46 84 of via contact@puzzelclub.be. Wedstrijdvragen of winnaars worden telefonisch niet meegedeeld.

13. PUZZELCLUB.BE kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement.

14. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan PUZZELCLUB.BE, Desguinlei 90 bus 1E, 2018 Antwerpen, tegen wiens beslissingen geen verhaal bestaat.

15. PUZZELCLUB.BE maakt de winnaars van elke wedstrijd bekend op de website.

16. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd. Dit kan echter een zekere vertraging oplopen. Indien de vertraging groter is dan twee maanden, worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld. Indien desbetreffende prijzen buiten de wil om van PUZZELCLUB.BE niet meer beschikbaar zouden zijn, kunnen ter vervanging gelijkwaardige producten geleverd worden.

17. Alle prijzen blijven drie maanden ter beschikking van de winnaar(s) vanaf de datum dat de winnaar persoonlijk is verwittigd. Bij niet afhaling binnen deze gestelde termijn vervallen zijn rechten op desbetreffende prijs.